Về Lê Thị Liên

 • Trình độ học vấn Đại Học
 • Giới tính Nữ
 • Số năm kinh nghiệm 5 Năm
 • Cấp bậc hiện tại Nhân viên
 • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
 • Mức lương mong muốn 13000000-15000000
 • Đã xem 270

Kinh nghiệm

 • 2016 - 2021
  CÔNG TY TNHH YUE CHANG (VN)

  Lê Thị Liên

  KẾ TOÁN TỔNG HỢP
  Kiểm tra chứng từ, hoạch toán theo dõi tất
  cả các nghiệp vụ phát sinh để lên báo cáo tài
  chính. Lên báo cáo tài chính, Thống kê, tổng
  hợp và giải trình chi tiết số liệu khi có yêu
  cầu
  Kiểm tra tính chính xác của hoá đơn đầu ra
  đầu vào, lập và nộp báo cáo thuế GTGT hàng
  tháng, quý, năm, hoàn thuế cho công ty. Giải
  trình số liệu khi cho ban giám đốc, cơ quan
  chức năng có
  yêu cầu
  Tính thuế TNCN, làm báo cáo hằng quý và
  quyết toán thuế TNCN hằng năm
  Lưu sổ chứng từ, sổ sách theo đúng quy
  định
  Theo dõi, phân bổ TSCĐ, CCDC, Chi phí trả
  trước hàng tháng, năm
  Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng
  hoá theo định mức, tính giá thành sản phẩm,
  kiểm soát
  chi phí nguyên vật liệu
  Theo dõi đối chiếu công nợ
  Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc
  đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm
  kê, biên
  bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ
  sách và thực tế
  Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán