Gói cơ bản

50,000
 • Được đăng 5 công việc
 • 0 công việc nổi bật
 • Công việc được hiển thị trong 10 ngày
  Hỗ trợ cao cấp 24/7

Gói trung bình

100,000
 • Đăng được 10 công việc
 • 5 công việc nổi bật
 • Công việc được hiển thị trong 20 ngày
 • Hỗ trợ cao cấp 24/7

Gói cao cấp

500,000
 • Được đăng 200 công việc
 • 50 công việc nổi bật
 • Công việc được hiển thị trong 60 ngày
 • Hỗ trợ cao cấp 24/7