Phanminhai

Accounting / Finance
0966250379
cctaichinh@gmail.com
Số 73, N20, KP Tân Thắng, P Tân Bình, TX Dĩ An, Bình Dương

Về tôi

Phan Minh Ái

Sinh ngày 25 tháng 03 năm 1979

Kinh nghiệm trên 15 năm Kế toán trưởng & Giám đốc tài chính tập đoàn đa quốc gia

Học vấn

Đại học kinh tế TPHCM 2004 - Tốt nghiệp

1. Cử nhân kinh tế TPHCM - Chính quy

– Cử nhân chính quy – Xếp loại: Khá – Chuyên ngành: Kế toán & Tài chính

Bộ tài chính - Đại học kinh tế TPHCM 2006 - 2006

2. Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng - Bộ tài chính

– Chứng chỉ Kế toán trưởng – Chuyên ngành: Kế toán & kiểm toán – Xếp loại: Khá

Học Viện Tài Chính 2008

3. Chứng chỉ Giám đốc tài chính

– Chứng chỉ Giám đốc tài chính – Chuyên ngành: Kế toán & Tài chính – Xếp loại: Giỏi

CLEVERCFO - TPHCM 2017

4. Chứng chỉ Giám đốc tài chính Chuyên Sâu

– Chứng chỉ Giám đốc tài chính chuyên sâu – Chuyên ngành: Kế toán & Tài chính – Xếp loại: Giỏi

CLEVERCFO - TPHCM 2018

5. Chứng chỉ Kế toán quản trị, Báo cáo quản trị Chuyên Sâu

– Chứng chỉ Kế toán quản trị, Báo cáo quản trị Chuyên Sâu – Chuyên ngành: Kế toán & Tài chính – Xếp loại: Giỏi

CLEVERCFO - TPHCM 2018

6. Chứng chỉ Phân tích báo cáo tài chính Chuyên Sâu

– Chứng chỉ Phân tích báo cáo tài chính Chuyên Sâu – Chuyên ngành: Kế toán & Tài chính – Xếp loại: Giỏi

VCCI - TPHCM 2014

7. Chứng chỉ Quản lý chi phí trong doanh nghiệp sản xuất

– Chứng chỉ Quản lý chi phí trong doanh nghiệp sản xuất – Chuyên ngành: Quản trị chi phí – Xếp loại: Giỏi

Làm việc & Kinh nghiệm

1. Chức vụ: Kế toán trưởng

Nhiệm vụ chính: 1. Công tác quản lý Kế toán: – Kiểm soát việc bán hàng 11 cửa hàng, cây xăng: Công nợ, dòng tiền, phải thu, duyệt chi phí 11 cửa hàng xăng dầu. – Cung cấp số liệu cho ủy ban chứng khoán, Công ty kiểm toán, ….. – Soạn thảo Quy trình kiểm soát như: kiểm soát/Kiểm kê tồn kho, Quy trình bán hàng/mua hàng, Quy trình/quy chế quản lý công nợ, Quy trình tín dụng khách hàng/ Quy trình quản lý và sử dụng Tài sản cố định, Quy trình lưu trữ chứng từ, Quy trình duyệt chi/thanh toán cho NCC toàn bộ 11 cửa hàng. – Kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: Doanh thu/Chi phí/Giá thành, Ngân hàng, vay, thu chi, tạm ứng, hoàn ứng, nhập xuất tồn NVL, Thành phẩm, khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, công nợ phải thu/phải trả, vốn góp chủ sở hữu. – Báo cáo phân tích quản trị nội bộ: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận gộp, giá vốn, chi phí toàn công ty, từng nhân viên, Vùng/Miền, chi nhánh trong toàn bộ Tổng Công Ty. Báo cáo lợi nhuận gộp theo sản phẩm/khách hàng, Chiết khấu khách hàng, hoa hồng kinh doanh. – Quản lý và kiểm soát việc xây Dựng KPI Phòng Tài chính & Kế toán trong việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc Phòng TC&KT cũng như từng nhân viên trong phòng ban mình Phụ trách. – Quyết toán các loại thuế như TNDN/TNCN hàng năm gửi Cơ quan thuế/Thực hiện việc hoàn thuế GTGT hàng năm. – Lập và cung cấp đầy đủ, kịp thời các Báo Cáo thuế, BC thống kê, BC Tài Chính hàng tháng/quý/năm gởi Cơ quan thuế/nhà đầu tư, cũng như các tổ chức tín dụng. – Tính P&L hàng tháng, quý, năm gởi Ban lãnh đạo./Hội đồng quản trị. Phân tích biến động doanh thu – chi phí, giá vốn, Điểm hòa vốn, sản lượng, chi phí. – Tính & Phân tích giá thành/Giá bán, COGS, báo cáo lợi nhuận gộp theo sản phẩm. 2. Công tác quản lý Tài chính: – Lập kế hoạch kinh doanh/Kế hoạch dòng tiền trong ngắn hạn, trung hạn/dài hạn, Kế hoạch Doanh thu, chi phí, Lợi nhuận, So thực tế sản xuất kinh doanh đơn vị từng tháng/quý/năm. Tính nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho kế hoạch kinh doanh (Working Capital), Xác định Điểm Hòa Vốn, Quản trị Vốn lưu động một cách hiệu quả nhất. – Phân tích các rủi ro tiềm ẩn trong Doanh nghiệp/Xây dựng các kế hoạch, định hướng đảm bảo hạn chế rủi ro mức thấp nhất. Bằng các tỷ số tài chính, đồ thị minh họa, các công cụ quản trị khác trong tài chính… – Thực hiện quan hệ tín dụng tốt với các ngân hàng như VCB, Vietinbank, Agri bank. Kết nối và triển khai thành công các giao dịch tín dụng đó. Luôn đảm bảo Chi phí tài chính thấp nhất/ Đảm bảo dòng tiền cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. Đôn đốc việc thu hồi công nợ. – Kiểm tra việc soạn thảo các hợp đồng mua bán, Hợp đồng tín dụng, hợp đồng khác… – Các báo cáo quản trị, công cụ quản lý tài chính khác.

2. Chức vụ: Giám đốc kế toán

Nhiệm vụ chính: 3. Công tác quản lý Kế toán: – Soạn thảo Quy trình kiểm soát như: kiểm soát/Kiểm kê tồn kho, Quy trình bán hàng/mua hàng, Quy trình/quy chế quản lý công nợ, Quy trình tín dụng khách hàng/ Quy trình quản lý và sử dụng Tài sản cố định, Quy trình lưu trữ chứng từ, Quy trình duyệt chi/thanh toán cho NCC . – Kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: Doanh thu/Chi phí/Giá thành, Ngân hàng, vay, thu chi, tạm ứng, hoàn ứng, nhập xuất tồn NVL, Thành phẩm, khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, công nợ phải thu/phải trả, vốn góp chủ sở hữu. – Báo cáo phân tích quản trị nội bộ: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận gộp, giá vốn, chi phí toàn công ty, từng nhân viên, Vùng/Miền, chi nhánh trong toàn bộ Tổng Công Ty. Báo cáo lợi nhuận gộp theo sản phẩm/khách hàng, Chiết khấu khách hàng, hoa hồng kinh doanh. – Quản lý và kiểm soát việc xây Dựng KPI Phòng Tài chính & Kế toán trong việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc Phòng TC&KT cũng như từng nhân viên trong phòng ban mình Phụ trách. – Quyết toán các loại thuế như TNDN/TNCN hàng năm gửi Cơ quan thuế/Thực hiện việc hoàn thuế GTGT hàng năm. – Lập và cung cấp đầy đủ, kịp thời các Báo Cáo thuế, BC thống kê, BC Tài Chính hàng tháng/quý/năm gởi Cơ quan thuế/nhà đầu tư, cũng như các tổ chức tín dụng. – Tính P&L hàng tháng, quý, năm gởi Ban lãnh đạo./Hội đồng quản trị. Phân tích biến động doanh thu – chi phí, giá vốn, Điểm hòa vốn, sản lượng, chi phí. – Tính & Phân tích giá thành/Giá bán, COGS. 4. Công tác quản lý Tài chính: – Lập kế hoạch kinh doanh/Kế hoạch dòng tiền trong ngắn hạn, trung hạn/dài hạn, Kế hoạch Doanh thu, chi phí, Lợi nhuận, So thực tế sản xuất kinh doanh đơn vị từng tháng/quý/năm. Tính nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho kế hoạch kinh doanh (Working Capital), Xác định Điểm Hòa Vốn, Quản trị Vốn lưu động một cách hiệu quả nhất. – Phân tích các rủi ro tiềm ẩn trong Doanh nghiệp/Xây dựng các kế hoạch, định hướng đảm bảo hạn chế rủi ro mức thấp nhất. Bằng các tỷ số tài chính, đồ thị minh họa, các công cụ quản trị khác trong tài chính… – Tính P&L hàng tháng, quý, năm gởi Ban lãnh đạo./Hội đồng quản trị. Phân tích biến động doanh thu – chi phí, giá vốn, Điểm hòa vốn, sản lượng, chi phí. – Tính & Phân tích giá thành/Giá bán, COGS. 5. Công tác quản lý Tài chính: – Lập kế hoạch kinh doanh/Kế hoạch dòng tiền trong ngắn hạn, trung hạn/dài hạn, Kế hoạch Doanh thu, chi phí, Lợi nhuận, So thực tế sản xuất kinh doanh đơn vị từng tháng/quý/năm. Tính nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho kế hoạch kinh doanh (Working Capital), Xác định Điểm Hòa Vốn, Quản trị Vốn lưu động một cách hiệu quả nhất. – Phân tích các rủi ro tiềm ẩn trong Doanh nghiệp/Xây dựng các kế hoạch, định hướng đảm bảo hạn chế rủi ro mức thấp nhất. Bằng các tỷ số tài chính, đồ thị minh họa, các công cụ quản trị khác trong tài chính… – Thực hiện quan hệ tín dụng tốt với các ngân hàng như VCB, Vietinbank, Agri bank. Kết nối và triển khai thành công các giao dịch tín dụng đó. Luôn đảm bảo Chi phí tài chính thấp nhất/ Đảm bảo dòng tiền cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. Đôn đốc việc thu hồi công nợ. – Kiểm tra việc soạn thảo các hợp đồng mua bán, Hợp đồng tín dụng, hợp đồng khác… – Các báo cáo quản trị, công cụ quản lý tài chính khác.

3. Chức vụ: Kế toán trưởng - Giám đốc tài chính

Nhiệm vụ chính: + Công tác quản lý Kế toán: – Soạn thảo toàn bộ các Quy trình kiểm soát như việc kiểm soát/Kiểm kê tồn kho, bán hàng, công nợ, tín dụng khách hàng/Tài sản cố định….. Quy trình hoạch toán giữa Tổng Công ty với 6 chi nhánh cho toàn bộ nghiệp vụ kinh tế phát sinh. – Kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong các phân hệ như: Ngân hàng, vay, thu chi, tạm ứng, hoàn ứng, nhập xuất tồn NVL, Thành phẩm, khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, công nợ phải thu/phải trả, vốn góp chủ sở hữu, chứng từ nghiệp vụ khác…. – Báo cáo sản lượng, Doanh thu, chi phí toàn công ty, từng nhân viên, Vùng/Miền, chi nhánh trong toàn bộ Tổng Công Ty. – Quản lý và kiểm soát việc xây Dựng KPI Phòng Tài chính & Kế toán trong việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc Phòng TC&KT cũng như từng nhân viên trong phòng ban mình Phụ trách. – Quyết toán các loại thuế như TNDN/TNCN hàng năm gửi Cơ quan thuế/Thực hiện việc hoàn thuế GTGT hàng năm. – Lập và cung cấp đầy đủ, kịp thời các Báo Cáo thuế, BC thống kê, BC Tài Chính hàng tháng/quý/năm gởi Cơ quan thuế/nhà đầu tư, cũng như các tổ chức tín dụng. – Tính P&L hàng tháng, quý, năm gởi Ban lãnh đạo./Hội đồng quản trị. – Tính & Phân tích giá thành/Giá bán, COGS, Phân tích doanh thu, chi phí, sản lượng….. – Hàng tháng tiến hành kiểm kê CCDC, TSCĐ, Kiểm kê NVL, Thành phẩm trong Tổng Công ty và các Chi nhánh trực thuộc. – Thực hiện việc lưu trữ/bảo quản chứng từ kế toán khoa học, hợp lý, tiết kiệm. Đảm bảo việc bảo mật tuyệt đối số liệu kế toán trong Doanh Nghiệp. + Công tác quản lý Tài chính: – Lập kế hoạch kinh doanh trong ngắn hạn, trung hạn/dài hạn, Kế hoạch Doanh thu, chi phí, Lợi nhuận, So thực tế sản xuất kinh doanh đơn vị từng tháng/quý/năm. Tính nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho kế hoạch kinh doanh (Working Capital), Xác định Điểm Hòa Vốn, Quản trị Vốn lưu động một cách hiệu quả nhất. – Phân tích các rủi ro tiềm ẩn trong Doanh nghiệp/Xây dựng các kế hoạch, định hướng đảm bảo hạn chế rủi ro mức thấp nhất. Bằng các tỷ số tài chính, đồ thị minh họa, các công cụ quản trị khác trong tài chính… – Lập và phân tích tính hiệu quả từng Dự Án như/ Đề suất nhu cầu Vốn lưu động chuẩn bị cho dự án: Dự Án xe hơi cho nhân viên Công ty, Dự án trại heo thực nghiệm, Dự Án nhà máy Công ty, Doanh thu, chi phí, P&L Dự Án, tính NPV, IRR…các tỷ số tài chính Dự Án, Dòng tiền dự Án. – Tìm kiếm các tổ chức tín dụng tài trợ cho các dự án lớn: Như Nhà máy Sản xuất TACN Đồng Tháp, Nhà Máy TACN Hải Dương, Nhà máy TACN Trảng Bom, Trại heo Đồng nai. – đây là thành công lớn tại Công ty. – Thực hiện quan hệ tín dụng tốt với các ngân hàng như VCB, Vietinbank, Agri bank, HD bank, Eximbank, VID. Kết nối và triển khai thành công các giao dịch tín dụng đó. Luôn đảm bảo Chi phí tài chính thấp nhất/ Đảm bảo dòng tiền cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. Đôn đốc việc thu hồi công nợ. – Cơ cấu lại toàn bộ tài sản – tìm kiếm tổ chức tín dụng: Nhằm mục đích sử dụng hiệu quả tài sản đó., (Việc thuê tài chính tại VCB Leasing, VTB Leasing, Chaileasing…), thế chấp quyền đòi nợ, vay tín chấp… – Tư vấn các vấn đề Pháp lý trong doanh nghiệp như Đăng ký kinh doanh, góp vốn chủ sở hữu (Cty CP), Kiểm tra việc soạn thảo các hợp đồng mua bán, hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, Hợp đồng tín dụng..….Các tranh chấp giữa Chủ Doanh Nghiệp và các Cổ Đông (Nếu có)… – Kinh nghiệm trong việc tư vấn, hồ sơ các chứng từ pháp lý liên quan, các điều kiện cần và đủ cho việc Công ty lên sàn chứng khoán HNX. – Các báo cáo quản trị, công cụ quản lý tài chính khác.

4. Chức vụ: Kế toán trưởng

Nhiệm vụ chính: – Tính giá thành trên Excel, Phân tích và kiểm soát Giá thành bằng PP định mức, Giá bán. – Kiểm soát toàn bộ các Nghiệp Vụ Kinh Tế phát sinh. Thiết lập quy trình Thanh toán, Mua hàng, Công nợ, Kiểm soát chi phí, Hàng tồn kho. Lập báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính (Phân tích BCĐ Kế toán, Phân tích Kết quả hoạt động kinh doanh, Phân tích tình hình sử dụng vốn, Phân tích BC lưu chuyển tiền tệ). – Lập Kế hoạch Tài Chính Tổng Hợp (Ngắn Hạn, Trung Hạn, Dài Hạn). Dự đoán nguồn tiền trong tương lai. – Báo cáo thống kê, các loại thuế, Quyết toán và phân tích/Tối ưu các loại thuế, Hoàn thuế GTGT. Thành viên ban Cơ cấu, Cải tổ Bộ máy (ISO): Cùng BGĐ. – Thực hiện công cuộc cải tổ, Cơ cấu lại bộ máy một cách hiệu quả tiết kiệm, (Trong lúc tính hình khó khăn chung, khủng hoảng, lạm phát). Các Báo Cáo Quản Trị mang tầm vĩ mô: Giúp BGĐ thực hiện các quyết định chiến lược mang lại hiệu quả cao. – Kiểm soát Chi phí Tài Chính đạt mức thấp nhất, giao dịch các tổ chức tín dụng tốt. – Các báo cáo Quản trị khác.

4. Chức vụ: Phó phòng kế toán - Kế toán tổng hợp

Nhiệm vụ chính: – Thiết lập các quy trình kiểm soát nội bộ (Quy trình Thu Chi Tiền mặt, Tiền gởi ngân hàng, Chi phí, Quy trình mua hàng, Công nợ, Thanh toán trong và ngoài nước, kiểm soát Hàng Tồn Kho). – Lập báo cáo thuế GTGT, BC tài chính, Phân tích Báo cáo tài chính. Kiểm soát toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Chứng từ Thu_Chi. Kiểm soát hai Chi Nhánh về Tài Chính, Sổ Sách. Quyết định các chính sách tài chính. – Huy động vốn từ các tổ chức Tín Dụng, Lập hồ sơ và phương án Vay Vốn. – Lập Kế hoạch Tài Chính Tổng Hợp (Ngắn Hạn, Trung Hạn, Dài Hạn). Dự đoán nguồn tiền trong tương lai. Lập và Phân tích tính khả thi của Dự Án. – Các báo cáo quản trị khác. – Các công việc khác theo yêu cầu.

Portfolio

Kỹ năng

Trình bày, Quản trị
100%
Excel, Phân tích tài chính
100%
Thuyết trình, Quản lý
100%
Hoạch định dự án, Phân tích dự án
100%

Hãy là người đầu tiên đánh giá "Phanminhai"

Đánh giá của bạn cho địa điểm này